Schedule Details

Flight Number: SQSBW001
Departure: Serangan Island (SERA) at 09:00
Arrival: Padangbai (PADA) at 09:15

$depweather=Schedulesdata::GetWeather($schedule->depicao); $arrweather=Schedulesdata::GetWeather($schedule->arricao); $depsun=" Sunrise: ".date_sunrise(time(),SUNFUNCS_RET_STRING,$schedule->deplat,$schedule->deplng,90,0)." Sunset: ".date_sunset(time(),SUNFUNCS_RET_STRING,$schedule->deplat,$schedule->deplng,90,0)." (UTC)"; $arrsun=" Sunrise: ".date_sunrise(time(),SUNFUNCS_RET_STRING,$schedule->arrlat,$schedule->arrlng,90,0)." Sunset: ".date_sunset(time(),SUNFUNCS_RET_STRING,$schedule->arrlat,$schedule->arrlng,90,0)." (UTC)"; Weather Information
Current METAR information for SERA :
Current METAR information for PADA :

Schedule Frequency
TAF:

Route Map